PROJEKTNA DOKUMENTACIJADomes Sebastijan Brence s.p.

Izdelujemo vso projektno dokumentacijo, potrebno za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja na enem mestu.

S projektno dokumentacijo se določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje ob upoštevanju želja investitorja, ki zagotavljajo skladnost s prostorskimi akti.

Izdelana projektna dokumentacija PGD je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja, pred nameravanim pričetkom gradnje pa mora investitor po Zakonu o graditvi objektov pridobiti tudi projekt za izvedbo (PZI).

Zelo pomembno je, da pravočasno pristopimo k pridobivanju projektne dokumentacije, oziroma projektiranju namenimo več časa, kar vpliva na kvaliteto projekta od katerega je odvisna tudi kvaliteta gradnje objekta.

Glede na namen uporabe vam lahko Izdelamo naslednjo projektno dokumentacijo:
 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Idejni projekt (IDP)
 • Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt za izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)

Vsaka projektna dokumentacija vsebuje:
 • vodilno mapo
 • načrte
 • elaborate

Idejna zasnova

Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev s strani pristojnih soglasodajalcev.

Idejna zasnova je grafični prikaz umestitve in priključitve objekta na gospodarsko in komunalno infrastrukturo.

Idejni projekt

Idejni projekt je rezultat komunikacije investitor – projektant. Investitor predstavi svoje želje, opiše svoj način življenja, projektant pa njegove želje prenese v idejni projekt.

Namen idejnega projekta je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oz. načina izvedbe del (gradnja, ogrevanje, prezračevanje,…), ki se izdela le če investitor izrecno zahteva oz. če je tako določeno s predpisi.

Idejni projekt vsebuje grobo celostno rešitev objekta, in sicer:
 • umestitev v prostor
 • tlorisno razporeditev
 • zunanji izgled

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je projekt, na podlagi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD zasnovo objekta uskladimo z željami investitorja, urbanističnimi pogoji, pogoji soglasodajalcev in predpisi.

Od leta 2008 naprej je vsebina projektne dokumentacije PGD v primeru enostanovanjskega objekta precej okrnjena. PGD je namenjen le upravnemu postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ne pa tudi izvajanju del (potreben PZI ne glede na to, ali investitor gradi v lastni režiji ali ne). PGD je le del dokumentacije, ki upravnemu organu dokazuje, da so izpolnjeni vsi formalni pogoji, da lahko izda gradbeno dovoljenje.

V skladu s 35. členom Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/05) vsebuje projektna dokumentacija PGD za enostanovanjske stavbe naslednje sestavine:
 • vodilno mapo,
 • načrt arhitekture (v merilu 1:100),
 • namesto načrta gradbenih konstrukcij pa le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen
 • elaborate (npr. geodetski načrt, …)

Tak projekt torej investitor vloži na upravno enoto. Ostala projektna dokumentacija (načrt gradbenih konstrukcij, načrt elektro inštalacij in opreme, načrt telekomunikacijskih inštalacij in opreme, načrt strojnih inštalacij in opreme) pa je seveda tudi obvezna, vendar je upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt ne zahteva, saj sodi v projektno dokumentacijo PZI.

Projekt za izvedbo (PZI)

Pred izdelavo PZI je potrebno imeti PGD projekt in izdano gradbeno dovoljenje.

Projekt za izvedbo (PZI) je obvezen tako pri gradnji enostanovanjskega objekta kot tudi pri ostalih objektih. V Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) je navedeno, da mora investitor imeti na gradbišču projekt za izvedbo (PZI), za tista dela, ki jih opravlja. Po našem mnenju je kvaliteten projekt za izvedbo zelo koristen pri gradnji objekta, saj se projektanti posvetijo načinu izvedbe posameznih načrtov, detajlom, izboru materiala ter popisom del in materialov.

Zakon o graditvi objektov določa, da mora izvajalec (torej tisti, ki izvaja dela, kar velja tudi v primeru gradnje v lastni režiji!) izvajati dela po projektu za izvedbo in zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

Projekt izvedenih del (PID)

Projekt izvedenih del se izdela po končani gradnji objekta. Ugotovijo se morebitna odstopanja z gradbenim dovoljenjem. Posamezni načrti projekta za izvedbo (PZI) se dopolnijo z vsemi spremembami, ki so nastale med gradnjo. Iz načrtov morajo biti jasno razvidna morebitna minimalna odstopanja izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je tako potrebno poleg projekta izvedenih del (PID) in izjave projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi priložiti še geodetski načrt novega stanja zemljišča (tj. z vrisanim novim objektom) ter dokazilo o zanesljivosti. Skladno z določili Zakona o graditvi objektov mora investitor zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja na upravno enoto vložiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana, oz. ko skupaj z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem.

Vodilna mapa vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku.

Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjski objekt vključuje vodilno mapo, elaborate in načrt arhitekture, praviloma v merilu 1:100. Namesto načrta gradbenih konstrukcij pa vključuje samo izjavo odgovornega projektanta o ustrezni mehanski odpornosti in stabilnosti stavbe. Ostali načrti (načrt gradbenih konstrukcij, načrti elektro in strojnih inštalacij in opreme) za izdajo gradbenega dovoljenja s strani upravne enote niso potrebni, so pa za izvajanje gradnje obvezni in morajo biti izdelani v sklopu projekta PZI.

Elaborati vsebujejo študije in zasnove požarne varnosti, elaborat hrupa, energetske učinkovitosti stavbe, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

Za enostanovanjski objekt praviloma zadostujejo naslednji elaborati: geodetski načrt, zasnova požarne varnosti, elaborat gradbene fizike in elaborat hrupa.