NADZORDomes Sebastijan Brence s.p.

Dolžnost investitorja, ki gradi enostanovanjski ali drugi objekt, pa je tudi ta, da zagotovi gradbeni nadzor (tudi pri gradnji v lastni režiji). To mora storiti najpozneje z dnem, ko se začne s pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor zaupa nadzorniku, ki je lahko projektant (npr. njegov projektant PGD oz. PZI) oz. izvajalec, ki pa ne sme izvajati gradnje na istem objektu. Naloga nadzornika je, da nadzoruje, ali se objekt gradi v skladu s PGD in PZI. Če odgovorni nadzornik med gradnjo ugotovi, da je prišlo do neskladja med projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora v skladu z zakonodajo o tem takoj obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja.

Področje nadzora pri sami gradnji predpisuje Zakon o graditvi objektov (ZGO-1).